ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

คปสอ.นามน จัดประชุมภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 2-3 ก.พ. 59

รพ.สต.บ้านหัวงัว ตำบลสงเปลือย อ.นามน ประชุมประชาคม จัดทำนโยบายสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ ปี 2559

ประชุมภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพโดยการดำเนินงานพัฒนากลุ่มวัยและส่งต่อกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ. ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอนามน ประชุมกำหนดนโยบายสาธารณะระดับอำเภอ โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2559 ในวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยท่านนายอำเภอนามน เป็นประธาน